اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/30
کل خالص ارزش دارائی ها 983,819,289,929 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,283 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,283 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,011,781 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 972,842

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي ايران مشهود

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي كارنامه حقيقي، حميدرضا ترحمي هرندي، سمانه دهقان منكابادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار