اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/02
کل خالص ارزش دارائی ها 404,456,497,089 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,401 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,000,401 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,005 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 404,294

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه سپهر

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي كارنامه حقيقي، حميدرضا ترحمي هرندي، سمانه دهقان منكابادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش