اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/19
کل خالص ارزش دارائی ها 45,127,359,699 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,066,840 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,066,840 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,072,085 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 42,300

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

شركت سبد گردان آسمان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

رحيم سعادت زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش