اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/28
کل خالص ارزش دارائی ها 122,687,122,984 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,037,075 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,037,075 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,041,474 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 118,301

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه سپهر

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

رحيم سعادت زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش