صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1399 1399/12/13
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/10/30(حسابرسی شده) 1399/12/13
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1399 1399/12/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1399 1399/11/25
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/10/30(حسابرسی نشده) 1399/11/25
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1399 1399/11/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1399 1399/09/09
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1399 1399/08/25
صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1399/07/30(حسابرسی نشده) 1399/08/25
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1399 1399/08/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/07
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1399 1399/06/18
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/04/31(حسابرسی شده) 1399/06/18
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1399 1399/06/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1399 1399/05/29
صورت های مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1399 1399/05/29
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر 1399 1399/05/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/03/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/17
صورت های مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/17
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/09
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ی 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه سال98( حسابرسی شده) 1398/12/20
صورتهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1398/10/30(حسابرسی شده) 1398/12/20
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن1398 1398/12/10
گزارش عملکرد دوره 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه سال 98 1398/11/30
صورتهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1398/10/30(حسابرسی نشده) 1398/11/30
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان 1398 1398/09/09
صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1398/07/30(حسابرسی نشده) 1398/09/03
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 1398/08/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/09
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 31 تير ماه 1398 (حسابرسي شده) صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز 1398/06/17
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/10
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه سال 98 1398/05/30
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1398/04/31(حسابرسی نشده) 1398/05/30
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 1398/05/09
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/29
صورت های مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/29
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفندماه 1397 1398/01/06
صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به 30 دی ماه 1397 ( حسابرسی شده ) 1397/12/20
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397/12/08
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/30
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ی 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه سال 1397 1397/11/30
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397/11/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1397/10/09
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز برای ماه منتهی به 1397/08/30 1397/09/11
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه سال 97 1397/08/30
صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1397/07/30(حسابرسی نشده) 1397/08/29
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری البرز ماه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز برای ماه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1397(حسابرسی شده ) 1397/06/14
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری البرز ماه منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1397/04/31(حسابرسی نشده) 1397/05/28
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه سال 97 1397/05/28
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز برای ماه منتهی به 1397/03/31 1397/04/09
صورتهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/10/30(حسابرسی شده-اصلاحیه) 1397/04/02
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری البرز ماه منتهی به 1397/02/31 1397/03/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری البرز ماه منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت مالی میان دوره 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1397 (حسابرسی نشده ) 1397/02/26
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/23
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری البرز ماه منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز ماه منتهی به 1396/12/29 1397/01/08
صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1396(حسابرسی شده ) 1396/12/16
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری البرز ماه منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1396/10/30 1396/11/29
صورت مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 1396/11/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه مورخ 1396/10/30 1396/11/10
افشای پرتفوی ماهانه برای ماه منتهی به 1396/09/30 1396/10/10
صورت مالی حسابرسی نشده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1396/07/30 1396/08/29
گزارش عملکرد دوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/07/30 1396/08/29
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1396/04/31 1396/06/13
صورت مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1396/04/31 1396/05/25
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1396/04/31 1396/05/25
صورت مالی برای دوره منتهی به 31 فروردین ماه 1396 1396/02/30
دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1396 1396/02/30
صورت مالی سالانه منتهی به 30دی ماه1395 - حسابرسی شده 1395/12/17
صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1395/11/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 دی ماه 1395 1395/11/27
صورت های مالی 9ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1395/08/26
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1395 1395/08/26
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 ( حسابرسی شده ) 1395/06/17
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1395/05/30
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 1395/05/27
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1395 1395/02/26
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1395/02/26
صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 ( حسابرسی شده) - اصلاحیه 1395/01/25
صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 ( حسابرسی شده ) 1394/12/18
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 دی ماه 1394 1394/11/26
صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1394 - حسابرسی نشده 1394/11/24
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1394 -حسابرسی نشده 1394/08/20
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1394 1394/08/20
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1393 -حسابرسی شده 1394/06/16
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1393 -حسابرسی نشده 1394/05/21
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1394 1394/05/21
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1393 -حسابرسی نشده 1394/03/03
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1394 1394/02/30
صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 حسابرسی شده 1393/12/17
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 دی ماه 1393 1393/11/25
صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1393 -حسابرسی نشده 1393/11/25
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1393 1393/08/17
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1393 -حسابرسی نشده 1393/08/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1393 -حسابرسی شده 1393/06/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 تیرماه 1393 1393/05/20
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1393 -حسابرسی نشده 1393/05/18
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 93 حسابرسی نشده 1393/02/20
صورت های مالی 8 ماهه و 23 روز منتهی به 30 دی ماه 92 حسابرسی شده 1392/12/25
صورت های مالی 8ماهه و 25 روز منتهی به 30 دی ماه 92 حسابرسی نشده 1392/11/26
صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 30 مهر ماه 1392 1392/08/14
صورت های مالی میان دوره ایی منتهی به 31 تیر ماه 1392 حسابرسی شده 1392/06/26
صورت های مالی میان دوره ایی منتهی به 31 تیر ماه 1392 1392/05/16