اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع جهت تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/12/21
آگهی دعوت به مجمع به منظور تغییر متولی صندوق و سایر موارد 1398/09/30
تغییر نوع صندوق و تقسیم سود ماهیانه 1398/08/21
لیست اسامی حاضردرمجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز( تمدید دوره فعالیت صندوق) 1398/08/18
آگهی دعوت به مجمع جهت تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/08/13
لیست اسامی حاضردرمجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز(تغییرنوع صندوق،تصویب اساسنامه جدید) 1398/05/20
لیست اسامی حاضردرمجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز(تغییر نوع صندوق،تصویب امیدنامه جدید) 1398/05/20
آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر نوع صندوق، تصویب امیدنامه جدید 1398/05/09
آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر نوع صندوق، تصویب اساسنامه جدید 1398/05/09
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز(تغییر هزینه ها) 1398/04/04
آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق 1398/03/25
آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر امیدنامه صندوق 1398/02/22
آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر اساسنامه صندوق 1398/02/22
تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز 1397/10/30 1397/10/16
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع به منظ.ور تغییر مدیریت صندوق و سایر موارد 1397/08/20
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورت های مالی 1397/02/18
تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز مورخ 1396/10/30 1396/10/23
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر در اساسنامه (1396/10/09) 1396/10/02
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر نحوه ی محاسبه کارمزد مدیر (1396/10/09) 1396/10/02
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق ( 96/04/24 ) 1396/04/11
دعوت سهامدارن ممتاز به مجمع جهت تعیین هزینه های صندوق 1396/01/05
دعوت سهامدارن ممتاز به مجمع جهت تصویب صورت های مالی 1396/01/05
تعدیلات صندوق مورخه 1395/10/14 1395/10/14
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی 1395/01/17