دعوت سهامداران ممتاز به مجمع به منظ.ور تغییر مدیریت صندوق و سایر موارد

ه استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظور تغییر مدیر صندوق و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/08/29 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گردد