آگهی دعوت به مجمع جهت تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397/10/30 و تمدید دوره فعالیت صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظورتصویب صورت های مالی  و تمدید دوره فعالیت صندوق  که در اختیار مجمع است ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1398/02/22 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد