آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر اساسنامه صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییر اساسنامه صندوق  ساعت 15 روز  سه شنبه مورخ 1398/02/24 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد