آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر امیدنامه صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییر امیدنامه صندوق  ساعت 15:30 روز  سه شنبه مورخ 1398/02/24 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد