آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییرهزینه های صندوق  ساعت 15:30 روز  سه شنبه مورخ 1398/04/04 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد