آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر نوع صندوق، تصویب اساسنامه جدید

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییرنوع صندوق،تصویب اساسنامه جدید صندوق  ساعت 14:30 روز  یکشنبه مورخ 1398/05/20 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گردد.