آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر نوع صندوق، تصویب امیدنامه جدید

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییرنوع صندوق،تصویب امیدنامه جدید صندوق  ساعت 15 روز  یکشنبه مورخ 1398/05/20 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گردد.