آگهی دعوت به مجمع به منظور تغییر متولی صندوق و سایر موارد

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظور تغییر رکن متولی صندوق و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گردد