آگهی دعوت به مجمع جهت تمدید دوره فعالیت صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظور تمدید دوره فعالیت صندوق  که در اختیار مجمع است ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/12/25 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.