آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/02/17 (تصویب صورت مالی)

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظور تصویب صورت مالی وتغییر حسابرس  که در اختیار مجمع است ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/17در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.