آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/02/17 ( تغییر امیدنامه)

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییر هزینه های حسابرس و حذف جرائم ابطال واحدهای سرمایه گذاری  که در اختیار مجمع است ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/17در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.