آگهی دعوت به مجمع به منظور تغییر هزینه نرم افزار و اصلاح ترکیب دارایی

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق  درارتباط با تغییر هزینه های نرم افزار و اصلاح ترکیب دارایی  که در اختیار مجمع است ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.