آگهی روزنامه رسمی مجمع مورخ 1399/03/11( اصلاح اساسنامه صندوق )