آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1399.09.23

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق  در خصوص تغییر هزینه های صندوق و سایر مواردی که در  اختیار مجمع است ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1399/09/23در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.