آگهی دعوت به مجمع تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1399/10/23

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق  در خصوص تغییر رکن متولی صندوق و سایر مواردی که در  اختیار مجمع است ساعت 13:00روز سه شنبه مورخ 1399/10/23در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.