آگهی دعوت به مجمع تغییر هرینه های صندوق مورخ 1399/10/23

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق  در خصوص تغییر هزینه های صندوق و سایر مواردی که در  اختیار مجمع است ساعت 13:30روز سه شنبه مورخ 1399/10/23در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.