آگهی دعوت به مجمع حذف رکن ضامن نقد شوندگی و تصویب اساسنامه جدید صندوق مورخ 1399/12/19

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق در خصوص حذف رکن ضامن نقد شوندگی و تصویب اساسنامه جدید صندوق و سایر مواردی که در  اختیار مجمع است ساعت 13روز سه شنبه مورخ 1399/12/19در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.