آگهی دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/10/30 صندوق مورخ 1399/12/26

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه  منتهی به 1399/10/30صندوق و سایر مواردی که در  اختیار مجمع است ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1399/12/26 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.