تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز مورخ 1396/10/30

سرمایه گذار محترم
به استحضار می رساند ، صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز ، طبق مفاد امید نامه در تاریخ 96/10/30 سود توزیع می کند. طبق ماده ٢-٣ امیدنامه ، سرمایه گذاران محترم می توانند تمام یا بخشی از سود سرمایه گذاری خود را مجددا" سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذارانی که متقاضی سرمایه گذاری مجدد از محل سود تخصیصی خود می باشند. می توانند تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 96/10/27 با مراجعه به کارگزاری آمادگی خود را اعلام نمایند.
ضمنا" سرکار خانم ریحانه داریان به عنوان نماینده این صندوق به منظور هماهنگی و پاسخگویی معرفی می گردد.
با تشکر
صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز