دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورت های مالی