هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری البرز به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل ٠.٥ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ١٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٨میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.٣ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها .
4 کارمزد متولی سالانه 0.3 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 100 و حداکثر 120 میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 75 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی صندوق میباشد.
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور, مشروط براین که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد .
9 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
10 هزینه های دسترسی به نرم افزار , تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه ‏های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 312،500،000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- 6.000 ریال بابت هرمشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ 3- 1000 ریال بابت هر صدور و ابطال؛ 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‏ها؛

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدیرثبت
کارمزد صدور ب ) بخش متغییر: ندارد مدیرثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت: ندارد مدیر ثبت
کارمزد ابطال ب) بخش متغییر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد . ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-4) از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و بابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز وبرابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد( روش اولین صادره از اولین وارده) صندوق