مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/25 و تاییدیه سازمان ( تمدید دوره فعالیت صندوق ) 1399/01/17
لیست اسامی حاضردرمجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز( تمدید دوره فعالیت ) 1398/12/25
آگهی روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/10/03 ( تغییر رکن متولی ) 1398/12/07
آگهی روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/08/18 ( تمدید دوره فعالیت ) 1398/11/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/03 و تاییدیه سازمان ( تغییر رکن متولی ) 1398/10/21
لیست اسامی حاضردرمجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز( تغییر رکن متولی ) 1398/10/03
آگهی روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/08/18 ( تمدید دوره فعالیت ) 1398/09/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/18 و تاییدیه سازمان (تمدید دوره فعالیت صندوق) 1398/08/29
آگهی روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/05/20 ( تغییر نوع صندوق ) 1398/08/01
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/05/20 ( تغییر نوع صندوق ) 1398/07/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 98/05/20 (تغییر نوع صندوق،تصویب اساسنامه جدید) 1398/06/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 98/05/20 (تغییر نوع صندوق،تصویب امیدنامه جدید) 1398/06/13
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1397/12/08 ( تغییر صاحبان امضاء ) 1398/04/24
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/04/04 ( تغییر هزینه ها ) 1398/04/23
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/02/22 ( تمدید دوره فعالیت و تغییر سهامداران ممتاز) 1398/04/23
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/02/22 ( تصویب صورت های مالی ) 1398/04/23
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 98/04/04 ( تغییر هزینه ها ) 1398/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/22 و تاییدیه سازمان (تمدید دوره فعالیت و تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق) 1398/03/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/22 و تاییدیه سازمان (تصویب صورت های مالی) 1398/03/11
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز(تغییر امید نامه) 1398/02/24
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز(تغییر اساسنامه صندوق( تغییر نوع صندوق)) 1398/02/24
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز(تصویب صورت های مالی منتهی به 30 دی ماه 97) 1398/02/22
آگهی دعوت به مجمع جهت تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397/10/30 و تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/02/11
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1397/11/16 ( تغییر رکن مدیر و تغییر آدرس ) 1398/01/18
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/11/16 ( تغییر رکن مدیر و تغییر آدرس ) 1397/12/21
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/11/16 و تاییدیه سازمان ( تغییر رکن مدیر و سایر موارد ) 1397/11/23
آگهی دعوت سهامداران ممتاز به مجمع به منظور تغییر آدرس صندوق و سایر موارد 1397/11/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/08/29 و تاییدیه سازمان ( تغییر رکن مدیر و سایر موارد ) 1397/10/11
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/08/29 ( تغییر مدیر صندوق و سایر موارد ) 1397/08/29
آگهی روزنامه رسمی مجمع مورخ 1397/02/29 1397/07/11
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/02/29 ( تصویب صورت های مالی و تغییر حسابرس ) 1397/07/01
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/29 (تصویب صورت های مالی و تغییر حسابرس ) 1397/04/03
لیست اسامی حاظر در مجمع 1397/02/29(تصویب صورت های مالی ) 1397/02/29
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورت های مالی 1397/02/18
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1396/10/09 (تغییرات اساسنامه ) 1396/11/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/10/09 - تغییر محاسبه کارمزد مدیر 1396/11/09
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/10/09 - لزوم رعایت مقررات ابلاغی توسط سازمان 1396/11/09
لیست اسامی حاضر در مجمع 1396/10/09 (تغییر در نحوه محاسبه کارمزد مدیر) 1396/10/09
لیست اسامی حاضر در مجمع 1396/10/09 (تغییر در اساسنامه) 1396/10/09
صورت جلسه مجمع مورخ 96/04/24 -تغییر در هزینه نرم افزار 1396/05/22
آگهی روزنامه 1396/05/22
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق البرز مورخ 1396/04/24 (تغییر هزینه های صندوق) 1396/04/24
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 1396/01/26 (تغییر هزینه های صندوق) 1396/03/06
آگهی روزنامه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1396/01/26 1396/03/06
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 1396/01/26 (تصویب صورت های مالی) 1396/03/06
لیست اسامی حاضر در مجمع 96/01/26 ( تغییر هزینه های صندوق ) 1396/01/26
لیست اسامی حاضر در مجمع 96/01/26 (تصویب صورتهای مالی) 1396/01/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 26/10/94 (تغییر متولی،حسابرس وتمدید) 1395/02/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز مورخ 95/01/22 (تصویب صورتهای مالی) 1395/02/15
آگهی روزنامه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ26/10/94 1395/01/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 26/10/94 (تغییر هزینه ها) 1395/01/09
آگهی روزنامه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 26/10/94 1395/01/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 22/01/94 ( تصویب صورتهای مالی) 1394/07/07
آگهی روزنامه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 22/01/94 1394/03/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 22/01/94 ( تغییر هزینه ها ) 1394/02/27
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31/01/93 1393/02/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 02/02/93 ( تصویب صورتهای مالی) 1393/02/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری البرز مورخ 02/02/93 ( تغییر هزینه ها ) 1393/02/14
گزارش عملکرد 8 ماهه و 23 روز منتهی به 30/10/92 1392/11/21
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 30/07/1392 1392/08/28
مجمع فوق العاده مورخ 05-06-92 1392/07/02