اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 یا سپرده گذاری موضوع بند 2-2-3 می کند. صندوق سرمایه گذاری باید ترکیب دارایی های خود را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از آغاز فعالیت با کلیه حد نصاب های تعیین شده تطبیق دهد. در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ,گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ٧5% از کل دارایی های صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارایی های صندوق
   1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداكثر 50% از کل دارایی های صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداكثر 40% از کل دارایی های صندوق
   1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
2- سهام,حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
   2-2 سهام وحق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
   2-3 سهام,حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3- واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.