ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری البرز

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری البرز

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات