ارکان صندوق

مدیران سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری البرز

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری البرز به همراه توضیحات