دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان امید نهایت نگر 500 %50.00
2 فرهاد عبداله زاده 300 %30.00
3 شرکت کارگزاری نهایت نگر 200 %20.00