ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه فتاح- پلاک 31 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران دفتر مرکزی 1 تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه فتاح- پلاک 31 84454003 ساناز قنبری آرا