جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,681 62.33 14,761 56.52 11,695 34.99 12,016 25.39
اوراق مشارکت 2,691 9.49 5,356 20.51 13,988 41.85 32,715 69.13
سپرده بانکی 525 1.85 4,532 17.35 6,074 18.17 1,525 3.22
وجه نقد 393 1.38 504 1.93 505 1.51 505 1.07
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,077 24.95 964 3.69 1,162 3.48 566 1.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,754 30.86 9,760 37.37 9,054 27.09 9,613 20.31