جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 18,406 55.33 30,081 21.37 43,387 25.84 45,754 26.68
اوراق مشارکت 9,640 28.98 98,086 69.67 115,024 68.52 124,229 72.44
سپرده بانکی 1,103 3.32 11,339 8.05 8,643 5.15 472 0.28
وجه نقد 403 1.21 525 0.37 505 0.3 503 0.29
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,717 11.17 757 0.54 317 0.19 527 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,962 26.94 14,328 10.18 25,612 15.26 31,655 18.46