جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,452 18.02 20,584 2.02 41,017 4.13 38,884 3.92
اوراق مشارکت 100,439 68.42 610,954 59.92 564,284 56.75 575,721 58.03
سپرده بانکی 46,040 31.36 362,988 35.6 362,518 36.46 356,324 35.91
وجه نقد 3,584 2.44 15,636 1.53 18,684 1.88 16,202 1.63
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 5,544 3.78 17,351 1.7 17,144 1.72 16,212 1.63
سایر دارایی ها -35,263 -24.02 -7,828 -0.77 -9,328 -0.94 -11,160 -1.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,937 10.18 15,412 1.51 29,536 2.97 28,205 2.84