جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,303 20.2 20,830 2.06 1,093 0.1 1,396 0.14
اوراق مشارکت 85,974 66.04 593,017 58.64 651,542 61.98 638,623 62.94
سپرده بانکی 39,861 30.62 365,760 36.17 367,664 34.98 354,284 34.92
وجه نقد 3,254 2.5 17,686 1.75 18,379 1.75 11,998 1.18
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 4,955 3.81 18,119 1.79 17,881 1.7 17,612 1.74
سایر دارایی ها -30,164 -23.17 -4,208 -0.42 -5,388 -0.51 -9,261 -0.91
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,694 11.29 15,846 1.57 1,083 0.1 1,394 0.14