جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,612 59.62 13,796 23.03 15,766 14.82 15,175 13.34
اوراق مشارکت 4,518 15.29 34,588 57.73 76,356 71.76 86,785 76.29
سپرده بانکی 756 2.56 9,937 16.58 12,320 11.58 10,336 9.09
وجه نقد 396 1.34 504 0.84 504 0.47 505 0.44
واحد صندوق
سایر دارایی ها 6,261 21.19 1,093 1.82 1,462 1.37 955 0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,796 29.77 9,674 16.15 10,410 9.78 11,956 10.51