بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,889 63.11 16,404 88.29 17,950 86.55 15,479 69.19
اوراق مشارکت 2,441 8.61 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 377 1.33 898 4.84 1,248 6.02 4,103 18.34
وجه نقد 388 1.37 502 2.7 503 2.43 501 2.24
سایر دارایی ها 7,253 25.59 775 4.17 1,038 5.01 2,289 10.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,732 30.8 9,185 49.44 10,736 51.76 10,108 45.18